Pro některé lidi mně došla trpělivost!

Pro některé lidi mně došla trpělivost!

Občas se dostáváme do situací, které nám nejsou opravdu příjemné. Často se pak ptáme, proč toto vše vlastně podstupujeme a proč s těmi lidmi trávíme čas, podnikáme s nimi nebo je zaměstnáváme nebo jim prostě jen obětujeme vlastní energii a čas. Má to smysl? Jsem stále mladý kluk, zkušenosti stále je…


Celý článek: https://www.kmosek.com/pro-nektere-lidi-mne-dosla-trpelivost/?feed_id=54333&_unique_id=638109dda9873#Zpraxe

Autor: Petr Kmošek

--

--

Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zvýšit výkon vašich zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Petr Kmošek

Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zvýšit výkon vašich zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy.