Personalisté pozor! 5 klíčových top témat v oblasti HR

Personalisté pozor! 5 klíčových top témat v oblasti HR

Manažeři a vedoucí pracovníci v oblasti HR/ lidských zdrojů musí řídit investice do lidí a také do technologií, pěstovat podpůrnou firemní kulturu a nově transformovat HR tak, aby bylo více automatizované a digitální, toto vše s výhledem na nejistou budoucnost. V době nových očekávání zaměstnanců na…


Celý článek: https://www.kmosek.com/personaliste-pozor-5-klicovych-top-temat-v-oblasti-hr/?feed_id=54279&_unique_id=638028a8657fc#Krizovýmanagement|Crisismanagement #Personalistikaalidskézdroje|HR#Budoucnosttrhupráce #Efektivitamanažersképráce #HRtémata #Tématalidskýchzdrojů

Autor: Petr Kmošek

--

--

Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zvýšit výkon vašich zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Petr Kmošek

Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zvýšit výkon vašich zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy.