Nástup robotů zvyšuje nejistotu zaměstnání

Nástup robotů zvyšuje nejistotu zaměstnání

Podle nové studie mohou lidé, kteří pracují s roboty, zažívat vyhoření kvůli obavám z nahrazení jejich práce automatizací. Výzkumníci zjistili, že pracovníci v USA a některých částech Asie se kvůli robotům cítí nejistí ve své práci, a to i v odvětvích, kde se roboti nepoužívají. Provedli celkem šest…


Celý článek: https://www.kmosek.com/nastup-robotu-zvysuje-nejistotu-zamestnani/?feed_id=54368&_unique_id=63817a8fc8281#Novinky|News#Robotizaceaautomatizace

Autor: Petr Kmošek

--

--

Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zvýšit výkon vašich zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Petr Kmošek

Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zvýšit výkon vašich zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy.