Jaké lidi potřebuje vaše firma v krizi? Ty co jsou…

Hodnotíte zaměstnance nebo manažera? Plánujete nástupnictví? Řešíte téma talentů ve vaší firmě?

Tato otázka už mně několikrát přišla v zasedačkách opakovaně, ale než jsem se rozhodl majitelům a představenstvům vysvětlovat ji na nějakém příkladu, hledal jsem zajímavé uchopení tohoto tématu, které by již za sebou mělo delší praxi a bylo praxí ověřené. I když jsem používal označování velice podobné, metoda 9 boxů mně přišla jako ta nejucelenější.

  • Když hodnotíte zaměstnance nebo manažera?
  • Plánujete ve vlastní firmě nástupnictví?
  • Komplexně řešíte téma talentů ve vaší firmě?
  • Řešíte, koho si ve firmě v krizi ponechat?

Zkuste metodu 9 boxů

Tento model pomáhá majitelům, manažerům a personalistům proaktivně se připravit na nevyhnutelné změny v oblasti lidí. Model nabízí nákladově efektivní a jednoduchou metodu, která umožňuje určit interní lídry, přehodnotit umístění talentů, vylepšit plánování nástupnictví anebo také identifikovat problémy s výkonem zaměstnanců. Model byl poprvé použit v GE, pod vedením Jacka Welche v roce 1997, ovšem názory na jeho první objevení a pojmenování se rozchází.

„Představte si sami sebe jako zahradníka s konvicí v jedné ruce a plechovkou hnojiva v druhé. Občas vytrhnete nějaký plevel, ale většinu času věnujete jen péči o rostliny. Potom už jen pozorujete, jak všechno kvete.“ — Jack Welch

Možná tento hezký citát vysvětluje využití tohoto modelu 9 boxů v samotné manažerské praxi. Péče o rostliny, sem tam přihnojit, sem tam něco vytrhnout. Důležitý je pak celkový pohled na vaši zahrádku…

9 boxová mřížka — 9 box grid model

9 boxová mřížka, někdy také jako model devíti krabic atd. je nástroj pro individuální hodnocení, který hodnotí současnou a potenciální úroveň příspěvku zaměstnance do organizace. Svislé sloupce mřížky označují růstový potenciál a vodorovné řádky identifikují, zda je zaměstnanec aktuálně pod, splňuje nebo naopak překračuje výkonnostní očekávání. Průsečík těchto dvou určuje aktuální postavení zaměstnance a kde může být potřeba jeho dalšího rozvoje nebo směřování.

Celý článek: https://www.kmosek.com/jake-lidi-potrebuje-vase-firma-v-krizi-ty-co-jsou/

--

--

Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zvýšit výkon vašich zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Petr Kmošek

Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zvýšit výkon vašich zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy.