Dalai Lama a Dr. Paul Ekman prezentují

Over the last decade, Paul Ekman has had the opportunity to spend close to 50 hours in one-on-one conversations with the Dalai Lama. The content from their first dialogue was published in the book Emotional Awareness (2008). During their most recent meeting in New Delhi, India, (January 2012) they …
Celý článek: https://www.kmosek.com/dalai-lama-a-dr-paul-ekman-prezentuji/?feed_id=8460&_unique_id=61889ce63527d

#Osobnírozvoj#DalaiLama #EmotionalAwareness #PaulEkman Autor: Petr Kmošek

--

--

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Petr Kmošek

Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zvýšit výkon vašich zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy.